Bilgi Merkezi

Esma’ül Hüsna

ESMA’ÜL HÜSNA NEDİR?

ESMA’ÜL HÜSNA NEDİR?

 • Esma’ül Hüsna, Allah‘ın (C.C.) güzel isimleri demektir.
 • Esmalar, renk renk ışıklara benzer ve kişinin duasındaki isteğine ulaşması, dileklerin ve istenilen şeylerin yerine gelmesi, sıkıntılarının gitmesi, hastalıkların geçmesi vb. durumlar için titreşimi yüksek ve çok güzel bir yoldur.
 • Haşr Suresi 24. ayette “En güzel isimler O’nundur (Allah’ındır)”, A’râf sûresi 180. ayette ise, “O’na (Allâh’a) o isimlerle duâ edin.” buyrulmakta, bir hadîs-i şerîfde de “Allah Teâlâ’nın güzel isimlerini ezberleyip sonuna kadar sayanların cennetle müjdelendiği” belirtilmektedir.
 • Yaratıcının zatını ve sıfatlarını belirten ve kutsal kaynaklarda geçen Esmaların toplamı doksan dokuz olan kutsal adlarıdır. Bu isimler Allah’ın (C.C.) kudretinin değişik şekillerde tecellilerinin isimleridir. Bunların dışında Allah’ın (C.C.) 1001 adı olduğunu söyleyen evliyalar da olmuştur.
 • Esmaül Hüsna, Allah’ın vahiy ve ilham yoluyla nebilere ve bazı zümrelere bildirdiği zat ve sıfat adları olarak da görülebilir.
 • Esmaül Hüsna dışında “Hayy, Hu, Hakk, Kahhar” gibi esmalar da kullanılmaktadır.
 • Allah’ın isimleri, Allah hakkında ancak âyet ve hadîslerde zikri geçen ve söylenmesine izin verilmiş olan isimlerdir ve rastgele kullanılmamalıdır. Dua eder halde kullanılması uygundur.
 • Esmâül Hüsna ile ilgili olarak Buhârî ve Müslim: “Allah’ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse (îman eder ve ezbere sayarsa) Cennete girer” demişlerdir. Ayrıca, “Kim bunları (Esmâ-i Husnâ’yı) mânâlarını anlayarak sayar, bunlarla Allah’ı zikrederse Cennete girer.” demişlerdir.
 • Esmaların ruhanilerinin olduğu ve bazı evliyalar tarafından bu ruhanilerin kullanıldığı düşünülmektedir. Ayrıca, Esmaül Hüsna’dan herhangi biriyle yoğun olarak Allah’ı zikredenlere o esmanın görevlileri olan ruhaniler yardıma gelirler.
 • Haftanın günleriyle bağlantılı olarak, o günün esması ve harfi olduğunu ileri süren evliyalar olmuştur.
 • Pazartesinin harfi “şın”, esması ise “Şakir” adıdır. Pazartesinin ruhani vazifelisinin adı “Cebrail Aleyhisselam”dır.
 • Salı gününün harfi “ze”, esması “Zekiyyu”dur. Ruhanisinin adı “Semsemail Aleyhisselam”dır.
 • Çarşambanın harfi “zı”, esması “Zahir”dir. Ruhanisi “Mikail Aleyhisselam”dır.
 • Perşembe gününün harfi “se”, esması “Sabit”tir. Ruhanisi “Sarfiyail Aleyhisselam”dır.
 • Cuma gününün harfi “cim”, esması “Cebbar”dır. Ruhanisi “Anyail Aleyhisselam”dır.
 • Cumartesinin harfi “fe”, esması “Fatır”dır. Diğer günlerdeki butün ruhaniler bu güne tasarruf ederler, özel bir ruhani adı yoktur.
 • Pazar gününün harfi “hı”, Bu günün özel bir duası vardır. Ruhanisi “Rukıyail Aleyhisselam”dır.
 • Haftanın yedi günü için öngörülen harflerin yedi adet olması, bu harflerin Fatiha Süresinde geçmemesi ve belirtilen yedi harfin tamamının En’am Suresinde geçmesi düşündürücüdür…
 • Esmaül Hüsna çalışılırken abdestli olunmaya çalışılmalı, abdestli olunmasa da temizliğe dikkat edilmelidir.
 • Esmaları, yoğun bir istek ve inançla çalışırken, o renk renk ışıklara benzeyen zikirlerin faydası daha iyi görülecektir.
 • Her esmanın ebcetsel ve mucizevi sırlarla dolu bir sayı değeri vardır. Bu sayı kadar söylenmesi, o esmanın sırlarla dolu faydasının ortaya çıkması ve mucizeye yaklaşmak için önemlidir. Ancak alimler, ‘İnsanlar hangi ismine ihtiyaç duyuyorlarsa bu ihtiyacı ölçüsünde Allah’ı anmalı’ cevabını vermekteler. Burada verilen sayı değerleri, o ismin ebced hesabı yapılarak elde edilen rakamlardır. Bu sayı değeri kadar zikredilmeleri daha faydalı olacaktır.
 • Her kişinin ruhuna hitap eden esması farklıdır. Neden farklıdır? Çünkü her kişinin yaratılışı üzere, telaşlı bir yapısı olabilir, hırslı bir yapısı olabilir… Çalıştığı esma da kendisine fayda sağlamasını istediği konuya uygun olmalıdır.
 • Örneğin, endişe seviyesi yüksek birisinin “Ya Kuddüs” esmasını çalışması daha uygunken, başarıyı isteyen bir kişinin “Ya Aziz” esmasını çalışması uygun olacaktır. Her kişi, kendi hastalığına uygun “şifalı ilacı”, uygun esmaları çalışarak keşfedebilir.
 • Esmaları, etkisini hissedene kadarki sürede (1 hafta, 1 ay gibi) her gün zikretmeye devam etmeli ve her seferinde ebcetsel hesaplanan sayı kadar zikretmelidir.
 • Her kişi, zaten kendisine en uygun Esma’yı içinde hisseder ve onu ayrı tutar. Burada önemli olan nokta, Esmaların yoğunlaşarak ve inanarak zikredilmesidir. Zikretme sırasında, her Esma’nın başına “Ya” ön eki getirilerek okunur.
 • Her Esma’nın kainatta bir karşılığı vardır, bu mübarek isimlerin her biri kâinattaki bir fennin, bir ilim dalının temelini teşkil eder. Meselâ, hukuk ve adalet ilmi Adl ismine, iktisat ilmi Rezzak ismine dayanır.
 • İsm-i A’zam : Allah Teâlâ’nın Kur’an ve hadîs-i şerîflerde zikredilen isimlerinin en büyüğüdür. İsm-i A’zam’ı, Allah, isimleri içinde gizlemiş ve böylece kullarının bütün Esmaül Husnâ’yı zikretmesini ve kendisine bütün isimleriyle dua edilmesini sağlamıştır. İsm-i Azam ile yapılan duaların mutlaka kabul edildiği rivayet olunmuştur.
 • İsm-i A’zam’ın Esmâ-i Husnâ’dan hangi isim olduğu hakkında, İslâm âlimleri ayrı fikirler ileri sürmüşler, İsm-i A’zam’ın, lâfza-i Celâl yani Allah ismi olduğu üzerinde kanaat getirilmiştir. Ayrıca, Hz. Ali Efendimize göre İsm-i A’zam tek isim değil, Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddûs’tan oluşan 6 isimdir.
 • Osmanlı ilim adamı, mutasavvıf yazar İbni İsa-yı Saruhani’ye göre her Esmanın günün hangi saatinde kaç defa okunması gerektiği kitaplaştırılarak anlatılmıştır.
 • İbn-i İsa’ya göre; bu vakitler yedi tânedir:
 1. Güneş,
 2. Müşteri (Jüpiter, Mars),
 3. Zühre (Venüs, Çobanyıldızı),
 4. Mirrîh (Merih),
 5. Kamer (Ay).
 6. Utârid (Merkür),
 7. Zuhal (Satürn).
 • Görüldüğü gibi, Allah Teâlâ’nın isimlerinin zikredileceği vakitler gezegen isimleriyle anılmış ve İbn-i Îsâ, bu eserinde bu vakitlerin hangi günün hangi kısmına isabet ettiğini ayrıca belirtmiştir.
 • Günün kısımları da şunlardır:
  Sabah,
  2. Kuşluk,
  3, Zevâl (Güneşin tam tepe noktaya ulaştığı ân),
  4. Öğle,
  5. Mâ-beyn (Öğle ile ikindi arası),
  6. İkindi,
  7. Akşam.
  İsimlerin zikredileceği vakitler, her günün bu kısımlarından farklı birine isabet etmektedir. Onların isabet ettiği, günün bu kısımları da şunlardır:

Güneş :Pazartesi (mâ-beyn); Salı (kuşluk) ; Çarşamba(ikindi); Perşembe (zevâl) ; Cuma(akşam) ; Cumartesi (öğle ); Pazar (sabah).

Jüpiter :Pazartesi (zevâl) ; Salı (akşam) ; Çarşamba (öğle); Perşembe (sabah); Cuma (mâ-beyn) ; Cumartesi (kuşluk) ; Pazar (ikindi).

Venüs :Pazartesi (ikindi); Salı (zevâl); Çarşamba (akşam); Perşembe (öğle); Cuma (sabah) ; Cumartesi, (mâ-beyn) ; Pazar (kuşluk).

İlgili Makaleler

Mirrîh (merih) :Pazartesi (öğle); Salı (sabah); Çarşamba (mâ-beyn) ; Perşembe (kuşluk) ; Cuma  (ikindi); Cumartesi (zevâl) ; Pazar (akşam).

Kamer (Ay) :Pazartesi, sabah ; Salı, mâ-beyn ; Çarşamba, kuşluk ; Perşembe, ikindi ; Cuma, zevâl ; Cumartesi, akşam ; Pazar, öğle.

Merkür :Pazartesi, akşam ; Salı, öğle ; Çarşamba, sabah ; Perşembe, mâ-beyn ; Cuma, kuşluk ; Cumartesi, ikindi ; Pazar, zevâl.

Satürn :Pazartesi, kuşluk ; Salı, ikindi ; Çarşamba, zevâl ; Perşembe, akşam ; Cuma, öğle ; Cumartesi, sabah ; Pazar, mâ-beyn.

 

 • Böylece Esmaların okunması gereken vakitler ise şöyledir:

Güneş : Allah, Er Rahmanu, Er Rahimu ,El Meliku, Es Selamu,El Haliku, El Bariu,El Basitu, Er Rafiu,El Muizzu, El Basiru, El Hakemu, El Adlu, El Gafuru, El Aliyyu, El Hafizu, El Mukitu,El Celilu, El Baisu,El Muhsi,El Hayyu, El Kadiru, El Muktediru, El Evvelu, El Vali, El Afuvvu, Zül Celalu Vel İkram, El Ganiyyu, El Maniu ,En Nuru, El Hadiu, El Bakiu, Er Reşidu, Es Saburu.

Jüpiter : El Kudüsu, El Müheyminu, El Mutekebbiru, El Kahharu, El Alimu, El Kabidu, Es Semiu, El Kebiru,El Mucibu, Eş Şehidu, El Hamidu, El Mubdiu, El Kayyumu, Es Samedu, Et Tevvabu ,El Muksitu, El Camiu, El Bediu.

Venüs : El Muminu, El Gaffaru, El Vehhabu, Er Rezzaku, El Latifu, Eş Şekuru, El Hasibu, El Kerimu, Er Rakibu, El Mecidu, El Vekilu, El Metinu, El Muhyi, El Macidu, El Berru, El Muğni, El Varisu.

Mars : El Azizu, El Cebbaru, El Muzillu, El Kavi, El Veliyyu, El Mumitu, El Vahidu, El Ehadu, El Ahiru, El Muntakimu, Ed Darru.

Ay : El Musavviru, El Habiru, El Vasiu, El Hakimu, El Vedudu, El Batinu.

Merkür : El Fettahu, El Azimu, El Muidu, Er Raufu, Malik El Mülk.

Satürn : El Hafizu, El Halimu, El Vacidu, El Mukaddimu, El Muahhiru, Ez Zahiru, El Muteali, En Nuru.

 • EN KOLAY VE ANLAŞILIR HALİYLE;
 • Esmaü’l-Hüsna hangi vakitte okunabilir? Her gün güneşin doğmasından itibaren ilk 1 saatlik zamanda (takvimlerde güneş yazan saatten itibaren 1 saatlik zamanda), öğlen 14.15 ile 15.30 arasında ve gece yarısından sonra saat 01.00’a kadar olan vakitlerde okunması daha uygundur.
 • Haftanın günlerinde hangi Esma, kaç adet okunmalıdır?
 • Cuma Günü: Ya Varis 707, Ya Nur 256, Ya Muni 1100, Ya Berr 202, Ya Ahir 801, Ya Macid 48, Ya Gaffar 1281, Ya Rezzak 308, Ya Basit 72, Ya Vehhab 14, Ya Latif 129, Ya Vacid 14, Ya Ehad 13, Ya Muhyi 68, Ya Muhsi 148, Ya Metin 500, Ya Mecid 57, Ya Hakk 108, Ya Hakim 78, Ya Hasib 80, Ya Kerim80, Ya Rakip 312,Ya Vekil 66,Ya Nafi201,
 • Cumartesi Günü: Ya Rauf 286, Ya Muttali 551, Ya Zahir 1106, Ya Muahhir84 ,Ya Muktedir 744, Ya Mukaddim 184, Ya Muiyd 124, Ya Hafiz 998, Ya Halim 88
 • Pazar Günü: Ya Allah 66, Ya Rahman 298, Ya Rahim 258, Ya Selam 131, Ya Halık 731, Ya Bari 213,Ya Hafid 1482, Ya Rafi 351, Ya Muizz 117, Ya Basir 302, Ya Hakem 68, Ya Adl 104, Ya Habir 812, Ya Gafur 1286, Ya Şekür 526, Ya Mukiyt 550, Ya Celil 73, Ya Bais 573, Ya Hayy 18, Ya Kadir 305, Ya Evvel 37, Ya Batin 62, Ya Vali 47, Ya Zülcelali velikram 1098, Ya Mani 161, Ya Hadi 20, Ya Raşid 514, Ya Baki 113,Ya Sabur 298,Ya Aliyy 110,Ya Afüvv 156,Ya Ganiyy 1060,
 • Pazartesi Günü: Ya Mumin 136,Ya Musavvir 336,Ya Vasi 137,Ya Vedüd 20,
 • Salı Günü: Ya Aziz 94,Ya Cebbar 206,Ya Muzill 770,Ya Kaviyy 117,Ya Mumit 490,Ya Vahid 19,Ya Müntekim 630,Ya Darr 1001,Ya Kahhar 306,Ya Veliyy 46
 • Çarşamba Günü: Ya Melik 90,Ya Fettah 489,Ya Malikelmülk 212,Ya Azim 1020
 • Perşembe Günü: Ya Müheymin 145,Ya Alim 150,Ya Kabid 903 ,Ya Bedi 86,Ya Cami 114,Ya Muksit 209, Ya Tevvab 409,Ya Samed 134,Ya Hamid 68,Ya Mubdiu 56,Ya Şehid 319,Ya Mucib 55, Ya Kebir 232,Ya Semi 180,Ya Kuddüs 170,Ya Mütekebbir 662,Ya Kayyum 156

Esma’ül Hüsna’ların Anlamları ve Zikir Niyetleri ile Adetleri

No

Esma

Esma’nın Anlamı

Zikir Adedi

Zikir Niyeti

1

Allah

Tüm isim ve sıfatlan kendinde toplayan yüce Allah’ın zatının, başka hiçbir varlığa verilemeyen ismidir. 

66

Her türlü istek, tüm duaların kabul olması.

2

Er-Rahmân

Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden

298

Dünyada ve ahirette Allah’ın sevgisini kazanmak.

3

Er-Rahîm

Çok merhamet eden, büyük nimetler veren

258

Maddî ve manevî rızka nail olmak.

4

El-Melik

Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı.

90

Maddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak.

5

El-Kuddûs

Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz

170

Maddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek.

6

Es-Selâm

Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren

131

Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak.

7

El-Mü’min

Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan

137

Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek.

8

El-Muheymin

Gözeten ve Koruyan

145

İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek.

9

El-Aziz

Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip

94

Düşmanlara galip gelmek.

10

El-Cebbâr

Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan

206

İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak.

11

El-Mütekebbir

Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren

662

İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek.

12

El-Hâlık

Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden hepsini yoktan var eden.

731

İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak.

13

El-Bâri

Eşyayı ve herşeyin vucüdunu herşeyin birbirine uygun halde yaratan

214

İşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak.

14

El-Musavvir

Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren ]   /   EL-MU’TÎ : [ Veren, ihsân eden

336

Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak.

15

El-Gaffâr

Mağrifeti pek çok

1.281

Bağışlanmak ve günahlardan korunmak.

16

El-Kahhâr

Herşeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan

306

Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak.

17

El-Vehhâb

Her türlü nimeti devamlı bağışlayan

14

Sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek.

18

Er-Rezzâk

Yaratılmışlara faydalanılacak şeyleri ihsan eden

308

Bol rızıklı bir ömür geçirmek.

19

El-Fettâh

Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran

489

Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak.

20

El-Alim

Her şeyi çok iyi bilen

150

İlim zenginliği için.

21

El-Kâbid

Sıkan, Daraltan

903

Zalimin zulmünden kurtulmak.

22

El-Bâsit

Açan, Genişleten

72

Rızkının genişlemesi ve bereketin artması.

23

El-Hafid

Yukardan aşağıya indiren alçaltan

1.481

Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak.

24

Er-Rafi’

Yukarı kaldıran, yükselten

351

İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak.

25

El-Muiz

İzzet veren, ağırlayan

117

Fakir ve zelillikten kurtulmak.

26

El-Muzil

Zelil eden, alçaltan

770

Düşmanları zelil etmek.

27

Es-Semi’

Herşeyi iyi işiten

180

Duaların kabul olması.

28

El-Basir

Her şeyi iyi gören

(302 112)

Acziyetin kalkması, basiretli olmak.

29

El-Hakem

Hükmeden, hakkı yerine getiren

68

Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek.

30

El-Adl

Çok Adaletli

104

Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak.

31

El-Latîf

En ince işlerin bütün nceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran

129

Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması.

32

El-Habîr

Herşeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar

812

Hafıza ve idrakin genişlemesi.

33

El-Halîm

Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren

88

Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi.

34

El-Azîm

Çok Azametli

1.020

Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak.

35

El-Gafûr

Affı ve mağfireti pek çok

1.286

Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak.

36

Eş-Şekûr

Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren

526

Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık için.

37

El-Aliyy

Pek yüce, Pek yüksek

110

Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması.

38

El-Kebîr

En büyük, pek büyük

232

Maddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak.

39

El-Hafîz

Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan

998

Nefsinin ve malının korunması.

40

El-Mukît

Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren

550

Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık.

41

El-Hasîb

Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği herşeyin hesabını bütün detayları ile bilen

80

Herkese karşı açık alınlı olmak.

42

El-Celîl

Celalet ve Ululuk sahibi

(73-5.329)

Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek.

43

El-Kerîm

Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol

270

Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak.

44

Er-Rakîb

Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden

312

Her işte Allah’ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi.

45

El-Mücîb

Kendisine dua edenlerin isteklerini veren

(55-3.025)

Duaların kabul olunması.

46

El-Vâsi’

İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekâr

137

Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için.

47

El-Hakîm

Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli

(78-6.084)

İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak.

48

El-Vedûd

Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan

(20 400)

İnsanların sevgisini kazanmak.

49

El-Mecîd

Şanı büyük ve yüksek

(57-3.249)

İzzet ve şerefin artması.

50

El-Bâis

Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran

573

Kuvvetli irade ve alacaklarını almak.

51

Eş-Şehîd

Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır

319

Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek.

52

El-Hak

Varlığı hiç değişmeden duran

108

Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi.

53

El-Vekîl

Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran

66

Allah’tan her türlü yardım görmek.

54

El-Kavî

Pek Güçlü

116

Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek.

55

El-Metîn

Çok Sağlam

500

Maddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak.

56

El-Veliyy

Sevdiği kullarının dostu

(46-2.116)

Her işte Allah’ın yardımını istemek.

57

El-Hamîd

Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen

(62-3.844)

Kazancın genişlemesi, Allah’ı çokça hamd etmek için yardım istemek.

58

El-Muhsî

Sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen

148

Zekânın kuvvetli olması.

59

El-Mübdi

Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan

57

Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi.

60

El-Muîd

Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan

124

Elden kaçanı geri kazanmak, Allah’ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması.

61

El-Muhyî

Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren

68

İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak.

62

El-Mumît

Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan

490

Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak.

63

El-Hay

Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten

(18-324)

Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak.

64

El-Kayyûm

Gökleri ve yeri, herşeyi tutan

156

Bütün işlerde yardımı Allah’tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması.

65

El-Vâcid

İstediğini istediği anda bulan

(14-196)

Aradığını ve kaybettiğini bulmak.

66

El-Mâcid

Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok

48

Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak.

67

El-Vâhid/El-Ehad

TEK, Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan

(19-3.669)

Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması.

68

Es-Samed

İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci

134

Hiç kimseye muhtaç olmamak.

69

El-Kâdir

İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten

305

İstediğini yapmaya güç yetirmek.

70

El-Muktedir

Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan

744

Her işte başarılı olmak.

71

El-Mukaddim

 İstediğini ileri geçiren, öne alan

184

Daima yükselmek.

72

El-Muahhir

İstediğini geri koyan, arkaya bırakan

847

Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması.

73

El-Evvel

İlk

37

Her hayır işinde birinci olmak.

74

El-Âhir

Son

801

Ömrün uzun olması.

75

Ez Zâhir

Herşeyde görünen aşikar

1.106

Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması.

76

El-Müteâlî

Noksanlıklardan Münezzeh

551

İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek.

77

El-Bâtın

Her şeyden gizli

62

Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması.

78

El-Vâlî

Kainatı ve her an olup biten her şeyi tedbir ve idare eden

47

Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi.

79

El-Berr

Yarattıklarına gereken nimetleri bahşeden

202

Her halukarda iyilik bulmak.

80

Et-Tevvâb

Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan

409

Tövbelerin kabul olması.

81

El-Müntekım

Suçluları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran

630

Zulüm ve fenalıklardan korunmak.

82

El-Afuvv

Çok affeden

156

Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek.

83

Er-Raûf

Çok lütüfkar Çok esirgeyen

287

Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek.

84

Mâlikü’l-Mülk

Mülkün ebedi sahibi

212

Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî derecelerin artması.

85

Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm

Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi

1.155

İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi.

86

El-Muksit

Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan

209

Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak.

87

El-Câmi

İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan

114

Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması.

88

El-Ganî

Çok zengin ve herşeyden müstağni

1.060

Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek.

89

El-Muğnî

Dilediğini zengin kılan

1.100

Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik.

90

El-Mâni’

Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen

161

Kaza ve belalardan emin olmak.

91

Ed-Dârr

Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan

1.001

Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah’a havale etmek.

92

En-Nâfi’

Faydalı şeyleri yaratan

201

Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak.

93

En-Nûr

Yol gösteren, aydınlatan

256

Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak.

94

El-Hâdî

Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren

(20-400)

Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması.

95

El-Bedî’

Hayret verici şekilde alemleri yoktan var eden

86

Allah’ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için.

96

El-Bâkî

Varlığının sonu olmayan

113

Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak.

97

El-Vâris

Hakiki malik/sahibi olan

707

Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak.

98

Er-Reşîd

Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran

514

Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak.

99

Es-Sabûr

Çok sabırlı

298

Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak.

 

 • Hangi hastalıkta hangi Esma, kaç defa okunmalıdır?

HASTALIK

OKUNACAK ESMA

GÜNLÜK ADET

Kulak rahatsızlıkları

es-Semî’

211

Bel fıtığı ve omurilik rahatsızlığı

el-Cebbâr

237

Saç

el-Bedî’

117

Kas rahatsızlıkları

el-Kaviyyu

147

Kalp kası rahatsızlıkları

er-Razzâk

339

Atar damar hastalıkları

el-Cebbâr

237

Kanser hastalığı

Celle Celâluhû

102

Sinüzit rahatsızlığı

el-Latîf

16

el-Ğaniyy

1091

er-Rahîm

289

Kemik rahatsızlıkları

en-Nâfi’

232

Diz sertleşmesi ve diğer diz hastalıkları

er-Raûf

318

Saçtaki kepek

Celle Celâluhû

102

Kalp rahatsızlıkları

en-Nûr

287

Kalp damarı rahatsızlıkları

el-Vehhâb

45

Vücuttaki sinirlerle ilgili hastalıklar

el-Muğnî

1131

Migren rahatsızlığı

el-Ğaniyy

1091

Göz rahatsızlıkları

en-Nûr

287

el-Basîr

333

el-Vehhâb

45

Tiroid rahatsızlığı

el-Cebbâr

237

Mide rahatsızlığı

er-Razzâk

379

Böbrek rahatsızlıkları

el-Hayy

49

Bağırsak rahatsızlıkları

es-Sabûr

329

Pankreas ve şeker hastalığı rahatsızlıkları

el-Bâri’

245

Rahim hastalıkları ve kadınlarda kısırlık

el-Hâlık

762

Romatizma rahatsızlıkları

el-Müheymin

176

Timus bezi hastalığı

el-Kaviyy

147

Göz siniri rahatsızlıkları

ez-Zâhir

1137

Yüksek tansiyon rahatsızlıkları

el-Hâfid

1512

Bacak ve eklem rahatsızlığı

er-Râfi’

283

Göz damarları rahatsızlığı

el-Müteâl

572

Kolon rahatsızlığı

er-Razzâk

318

Ciğerle alakalı bütün hastalıkların tedavisi

en-Nâfi’

232

Prostat rahatsızlığı

er-Raşîd

545

Yağ bezeleri için

en-Nâfi’

232

Mesane (idrar kesesi) rahatsızlığı

el-Hâdî

51

Böbrek üstü bezi ve rahatsızlıkları

el-Bâri’

245

Bütün akciğer rahatsızlıkları

er-Razzâk

339

Beyindeki kist rahatsızlığı

el-Hâdî

51

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu